Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΙΔΙOΤHTΕΣ Έτοιμο λευκό ή έγχρωμο (7 έτοιμες αποχρώσεις) τσιμεντοκονίαμα, με υψη- λές μηχανικές αντοχές, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς ή και εξω- τερικούς χώρους. Στην ειδική ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ει- δικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες κο- ρυφαίας ποιότητας που του προσδί- δουν ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότη- τα, μεγάλη αντοχή στην τριβή και τελική επιφάνεια με υψηλές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο από μι- κροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότο- μες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Βιομηχανικά τελειοποιημένη, η Εύκα- μπτη Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 Flex της DUROSTICK, αποτελεί την εξέλιξη των παραδοσιακών πατητών τσιμεντο- κονιών και δεν απαιτεί κανενός είδους ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα. Δημιουργεί άψογα φινιρισμένες επιφά- νειες, σε κατοικίες με γούστο και επαγ- γελματικούς χώρους με άποψη. Χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα απο- χρώσεων, με την προσθήκη χρωστι- κών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C/P. Με τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους της DUROSTICK, στο σύ- νολο των 32 αποχρώσεών τους καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημι- ουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της Πατητής για να εξε- λίξετε το αποτέλεσμα. Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC - R2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504 - 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Εύκαμπτη Πατητή Τσιμεντοκονία DS- 252 Flex της DUROSTICK, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα και τοίχους (εικ.1,2) σε εσωτερικές και εξωτερι- κές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, κα- θώς και σε ελαφριές κατασκευές με ασταρωμένες γυψοσανίδες με Αστάρι Διαλύτου ή AQUAFIX της DUROSTICK και τσιμεντοσανίδες, μετά από την κα- τάλληλη προετοιμασία τους, αρκεί να είναι καλά αγκυρωμένες. Η μεγάλη ευ- καμψία της, επιτρέπει τη χρήση και σε πιο απαιτητικές εφαρμογές, εκεί που μέχρι τώρα η εφαρμογή πατητής τσι- μεντοκονίας δεν ήταν δυνατή. Δάπε- δα με ενδοδαπέδια θέρμανση, δονού- μενα δάπεδα και τοίχοι, πατάρια, δάπε- δο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επι- μελώς καθαρισμένη λαμαρίνα, αφού πρoηγηθεί το αστάρωμά της με Ακρυ- λικό Χαλαζιακό Αστάρι DS-255 της DUROSTICK, ταράτσες και μπαλκό- νια που εκτίθενται σε ακραίες καιρι- κές συνθήκες, είναι μερικές από τις εφαρμογές που η Εύκαμπτη Πατητή Τσιμεντοκονία μπορεί να αντιμετωπί- σει με επιτυχία. Η ευκαμψία της, σε συ- νάρτηση με την ισχυρή της πρόσφυση, επιτρέπει τη διεύρυνση των εφαρμο- γών της, αποτελώντας τη λύση σε νέ- ες κατασκευές, καθώς και σε ανακαινί- σεις ή αναπλάσεις χώρων όπου υπάρ- χουν παλαιές τσιμεντοκονίες, μωσαϊκό, παλαιά πλακάκια κ.ά. που έχουν προε- τοιμαστεί με τον κατάλληλο τρόπο για να την υποδεχθούν. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ •Μεγάλο εύρος εφαρμογών, σε ποικί- λα υποστρώματα, μετά από την κατάλ- ληλη προετοιμασία. •Ανεπηρέαστη συμπεριφορά στις μι- κροδονήσεις και τις συστολοδιαστο- λές των επιφανειών. •Υψηλές μηχανικές αντοχές της τελι- κής επιφάνειας. •Εξελιγμένη σύνθεση που δεν απαι- τεί κανενός είδους βελτιωτικό πρό- σθετο. •Δουλεύεται με χαρακτηριστική ευ- κολία. •Προσφέρει αποτέλεσμα με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, εμπνευσμέ- νο από την αρχιτεκτονική μας παράδοση. • Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προετοιμασία επιφάνειας Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγ- μένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να διαβρέχεται καλά πριν την εφαρ- μογή. Η δημιουργία αρμών διαστολής θεωρείται επιβεβλημένη σε δάπεδα, σε εξωτερικούς χώρους κάθε 25 - 30m2 και σε εσωτερικούς κάθε 50m2 . Σε εσω- τερικούς χώρους είναι απαραίτητη και η δημιουργία περιμετρικού αρμού 8 - 10mm για τα δάπεδα. 2. Εφαρμογή Προστατεύουμε, καλύπτοντας περι- μετρικά τις επιφάνειες για να μη λε- ρωθούν. Αναμειγνύουμε την Εύκαμπτη Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 Flex σε αναλογία 25kg κονίαμα σε 5lt καθαρό νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμη- λών στροφών ή με μπετονιέρα κονιαμά- των, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιο- γενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε περιοδικά. Διαβρέχου- με με καθαρό νερό τόση επιφάνεια όση θα επενδύσουμε άμεσα με Πατητή Τσι- μεντοκονία. Εναποθέτουμε το μείγμα Xρωματίζεται σε96αποχρώσεις με χρωστικές σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C Δημιουργήστε ξεχωριστές τεχνοτροπίες 2315. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 5.1 Προϊόντα επένδυσης, προστασίας & διακόσμησης πετρών & οικοδομικών επιφανειών ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση με μυστρί στο υπόστρωμα και στη συνέχεια με οδοντωτή σπάτουλα το απλώνουμε σε πάχος 5-10mm ανά στρώση. Πιέζουμε το υλικό ώστε να εξαλειφθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες για να μη δημιουργήσουν ‘τρύπες’ στην επιφά- νεια. Συνιστάται στα δάπεδα και ιδιαίτερα σε χώ- ρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι), ή που δέχονται δο- νήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.), ο οπλισμός της Πατητής Τσιμεντοκονίας με το Υαλόπλεγμα DS- 4160 της DUROSTICK (άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m2 ). Στη ‘χτενισμένη’ Πατητή, απλώ- νουμε το υαλόπλεγμα και το εγκιβωτίζουμε στο υλικό με τη φαρδιά σπάτουλα. Περίπου 1-1,5 ώρα αργότερα και αφού η Πατητή έχει ‘τραβήξει’, επα- νερχόμαστε. Για να μην ‘πληγώσουμε’ την επιφά- νειά της, τοποθετούμε φύλλα πολυστερίνης που θα την προστατεύσουν από τα παπούτσια και τα γόνατα του εφαρμοστή. Ψεκάζουμε την επιφά- νεια με νερό και με τριβίδι την εξομαλύνουμε στο σύνολό της. Στη συνέχεια με μυστρί, πατάμε την Τσιμεντοκονία και της δίνουμε το χαρακτήρα της Πατητής. Τελικά με τη φαρδιά σπάτουλα, λειαί- νουμε και τελειοποιούμε. Η Πατητή Τσιμεντοκονία ανταποδίδει τη φροντί- δα που δέχεται από το μάστορα και τα εργαλεία του και γρήγορα αναδεικνύει τις πατίνες και τα ‘νερά’ της. Μετά από 4 έως 8 ημέρες (ανάλογα τις συνθήκες περιβάλλοντος) και αφού το υλικό έχει ωριμάσει και έχει στεγνώσει σε βάθος, ερ- χόμαστε να ενισχύσουμε την προστασία στην επι- φάνεια εφαρμόζοντας το Ακρυλικό Βερνίκι εμπο- τισμού διαλύτου VISTA της DUROSTICK. Εξαιρε- τικά διαυγές με ματ απόδοση και ισχυρά φίλτρα UV, θα αδιαβροχοποιήσει την επιφάνεια, θα την κάνει ελαιοαπωθητική για να μην την ‘ποτίζουν’ λεκέδες, θα την προστατεύσει από την καθημε- ρινή χρήση και θα επιτρέψει το συχνό καθαρι- σμό της με ήπια οικιακά καθαριστικά. Προστα- τεύουμε επίσης με το πολυουρεθανικό ματ βερ- νίκι 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE. Εί- ναι κατάλληλα τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση και εφαρμόζονται με χαρακτη- ριστική ευκολία. Σε εσωτερικές επιφάνειες μπορούμε να εφαρ- μόσουμε και το εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών DECOFIN EPOXY SF. Σε εσωτερικές κάθετες επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του Ματ Βερνικιού DECOFIN AQUA της DUROSTICK. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ • Οι χρόνοι που αναφέρονται , αφορούν σε συν- θήκες περιβάλλοντος με θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία γύρω στο 50% και εξαρτώνται επίσης από τη φύση του υποστρώματος και το πά- χος στρώσης του υλικού. • Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες, προτείνεται η εφαρ- μογή του βερνικιού να πραγματοποιείται μετά από 7 ημέρες. •Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. •Ποσότητες των 1.800kg μπορεί να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρω- ση του χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER - C. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως με- τά τη χρήση τους. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ • Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C και μεγαλύτερες των 35°C. • Κατά τους θερινούς μήνες η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από την έντονη ηλιοφάνεια και να διαβρέχεται μία έως δύο φορές για τις επόμενες 24 ώρες ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη αφυδάτωση. 8 έτοιμες αποχρώσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ανά m2 Υλικά Kατανάλωση